Follow us

Πρακτική άσκηση - Πληροφορίες για τον Εργοδότη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Θέμα: Θέσεις Πρακτικής  Άσκησης- Μαθητείας.

Αγαπητέ   Κύριε, Κυρία, υπεύθυνε/η της Επιχείρησης – Φορέα,

το Δημοτικό ΙΙΕΚ Βόλου, στο πλαίσιο της καταξιωμένης και πετυχημένης πορείας που έχει στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, διατηρεί  Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας ( Γ.Ε.Α.Σ.), με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των σπουδαστών και αποφοίτων του στο κομμάτι  της Πρακτικής τους  Άσκησης και της Επαγγελματικής τους αποκατάστασης.

Οι  ειδικότητες στις οποίες φοιτούν οι σπουδαστές μας είναι :

Α]  στον τομέα  Τουρισμού: 

 • Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας chef
 • Τεχνικός Αρτοποιίας  και Ζαχαροπλαστικής
 • Τεχνικός  Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων  Φιλοξενίας

Β] στον Τομέα  Εφαρμοσμένων Τεχνών :

 • Γραφιστική  Εντύπου & Ηλ/κων Μέσων,
 • Τεχνικός Τεχ/γίας Ενδύματος &Υποδήματος – Σχεδιαστής  Μόδας,
 • Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος & Σχεδιασμού Κοσμήματος,
 • Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων,
 • Τέχνη  Φωτογραφίας,
 • Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση &  Σχεδιασμός Αντικειμένων,
 • Κεραμική  Τέχνη.

Γ] στον τομέα της Πληροφορικής:

 • Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών,
 • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ( Πολυμέσα / Web Designer - Developer / Video Games)  και

                                                                                                                    

Δ] στον τομέα των Οικονομικών:

 • Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου.

 Η Πρακτική Άσκηση σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. Κ5/97484/10-08-2021 Κ.Υ.Α. «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων  Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», (Αρ. Φύλλου Φ.Ε.Κ. Β’ 3938), έχει ως βασικό αντικείμενο την πρακτική εφαρμογή και συμπλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης που παρέχεται στους εκπαιδευόμενους κάνοντας τους να συμμετέχουν σε πραγματικές συνθήκες άσκησης της ειδικότητάς τους. Κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα, ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του, χωρίς να καταλαμβάνει θέση εξαρτημένης εργασίας.

Είναι  διάρκειας  960 ωρών  και οι ώρες πρακτικής ανά ημέρα καθορίζονται σε τέσσερις (4) έως οκτώ (8), πρωί ή απόγευμα, (5 ημέρες εβδομαδιαίως), ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο της ειδικότητας κατάρτισης του ασκούμενου. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου πέραν των ωρών που ορίζονται στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης νυχτερινές ώρες (22:00- 06:00).  Απαγορεύεται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης την Κυριακή και στις επίσημες αργίες.

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.ΕΚ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Ο ανώτατος αριθμός πρακτικά ασκούμενων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασία

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση. Ο Εργοδότης επίσης καλύπτει  ασφαλιστικές εισφορές για τους πρακτικά ασκούμενους, εφόσον δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος άμεσα ή έμμεσα και έπειτα από προσκόμιση σχετικής Υ.Δ., οι οποίες υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα.              

Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) οφείλει να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.5 Αναγγελία Έναρξης/ Μεταβολών πρακτικής άσκησης», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρμόδιου Υπουργείου, την έναρξη της πρακτικής άσκησης και τη λήξη αυτής για κάθε πρακτικά ασκούμενο.

Ο καταρτιζόμενος Ι.Ε.Κ., προκειμένου να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση, υπογράφει ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης με τον εργοδότη, η οποία θεωρείται από το Ι.Ε.Κ. φοίτησης.

Ο πρακτικά ασκούμενος μπορεί να λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ή, όπως αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή αναλογικά εάν η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής είναι μικρότερη των οκτώ (8) ωρών.

Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, ο Εργοδότης σε κάθε έλεγχο από ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας κ.τ.λ. με τη Θεωρημένη Απόφαση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. Δ.Β.Μ.Ν.Γ. που θα βρίσκεται στο χώρο της επιχείρησής του.

Η Πρακτική άσκηση ξεκινά την 1η ή 15η κάθε μήνα. Η επαφή εργοδότη και  υπεύθυνου του  Ι.Ι.Ε.Κ. θα είναι σε διαρκή βάση μέχρι τη συμπλήρωση της Άσκησής του σπουδαστή.

Ο Εργοδότης θα πρέπει, να αποστείλει το Έντυπο Ε.3.5 του ΕΡΓΑΝΗ - για την πρόσληψη Π.Α. που κάνει για τον καταρτιζόμενο - καθώς και να ενημερώνει το Γραφείο Π.Α. του ΙΙΕΚ για κάθε μεταβολή αυτής ( π.χ. Διακοπή, Παράταση κ.τ.λ. ),  στο practice.diek@gmail.com 

Θα επιθυμούσαμε να μας ενημερώσετε  για θέσεις Πρακτικής Άσκησης που θα μπορούσε να προσφέρει ο φορέας ή η επιχείρησή σας. Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση – διευκρίνιση  στο  mail: practice.diek@gmail.com, υπεύθυνη : Όλγα  Οικονόμου

                                                                         

                                                                                        Ευχαριστούμε,

                                                                         Η  Διευθύντρια του  Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου,

                                                                                        Βούλγαρη  Μαρία

Εγκύκλιος 51/2021 e-ΕΦΚΑ για Ασφάλιση Π.Α. Σπουδαστών ΙΕΚ 

Φ.Ε.Κ. Β’ 3938     

Οδηγός Επιδότησης Π.Α. - ΙΝΕΒΙΔΙΜ                                                                                                                                                                                                                          
Νέα Εγκύκλιος Ασφάλισης Πρακτικά Ασκούμενων

Αίτηση Σπουδαστή για Έναρξη Π.Α. 

Βεβαίωση Εργοδότη για Έναρξη Π.Α. 

Σύμβαση Π.Α. 

Βεβαίωση εργοδότη για λήξη Πρακτικής άσκησης 

Βιβλίο Π.Α.