Follow us

Πρακτική άσκηση - Πληροφορίες για τον σπουδαστή

                                        ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ - ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

Αγαπητοί Σπουδαστές και Απόφοιτοι,

το Δημοτικό ΙΙΕΚ Βόλου, στο πλαίσιο της καταξιωμένης και πετυχημένης πορείας που έχει στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, διατηρεί  Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας ( Γ.Ε.Α.Σ.), με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των σπουδαστών και αποφοίτων του στο κομμάτι της Πρακτικής  Άσκησης και της Επαγγελματικής τους αποκατάστασης.

Η Πρακτική Άσκηση σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. Κ5/97484/10-08-2021 Κ.Υ.Α. «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων  Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», (Αρ. Φύλλου Φ.Ε.Κ. Β’ 3938), έχει ως βασικό αντικείμενο την πρακτική εφαρμογή και συμπλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης που παρέχεται στους εκπαιδευόμενους κάνοντας τους να συμμετέχουν σε πραγματικές συνθήκες άσκησης της ειδικότητας τους. Κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα, ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του, χωρίς να καταλαμβάνει θέση εξαρτημένης εργασίας. 

Είναι  διάρκειας  960 ωρών  και οι ώρες πρακτικής ανά ημέρα καθορίζονται σε τέσσερις (4) έως οκτώ (8), πρωί ή απόγευμα, (5 ημέρες εβδομαδιαίως), ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο της ειδικότητας κατάρτισης του ασκούμενου. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου πέραν των ωρών που ορίζονται στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης νυχτερινές ώρες (22:00- 06:00).  Απαγορεύεται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης την Κυριακή και στις επίσημες αργίες. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου.

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.ΕΚ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση. Ο Εργοδότης επίσης καλύπτει  ασφαλιστικές εισφορές για τους πρακτικά ασκούμενους, εφόσον δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος άμεσα ή έμμεσα και έπειτα από προσκόμιση σχετικής Υ.Δ., οι οποίες υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα.               

Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.5 Αναγγελία Έναρξης/ Μεταβολών πρακτικής άσκησης», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρμόδιου Υπουργείου, την έναρξη της πρακτικής άσκησης και τη λήξη αυτής για κάθε πρακτικά ασκούμενο.

Ο καταρτιζόμενος Ι.Ε.Κ., προκειμένου να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση, συμπληρώνει τα Πρότυπα Π.Α. που θα του δοθούν από τη Σχολή.

Ο πρακτικά ασκούμενος μπορεί να λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ή, όπως αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή αναλογικά εάν η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής είναι μικρότερη των οκτώ (8) ωρών.

Σύμφωνα με την Πράξη «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 Ι.Ε.Κ. Έτος 2021-2022 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός ΟΠΣ: 5131399) ο πρακτικά ασκούμενος μπορεί να επιλέξει, 

i. εάν επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ,
ii. εάν επιθυμεί να συμμετέχει σε άλλο πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιείται από άλλους
φορείς (όχι ΙΝΕΔΙΒΙΜ).
iii. δεν επιθυμεί την επιδότηση της Πρακτικής Άσκησης αλλά την 
Αμοιβή από τον Εργοδότη αν προτίθεται να την καταβάλει από ιδίους πόρους

Ο πρακτικά ασκούμενος οφείλει:

1. Να τηρεί τους όρους υγείας και ασφάλειας εργασίας του εργοδότη,
2. να τηρεί το ημερήσιο ωράριο της πρακτικής άσκησης, όπως ορίζεται στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης,
3. να σέβεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του εργοδότη,
4. να συνεργάζεται αρμονικά με τα στελέχη του εργοδότη.
Λοιπές υποχρεώσεις πρακτικά ασκούμενου δύναται να εξειδικεύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. και στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, ο Εργοδότης σε κάθε έλεγχο από ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας κ.τ.λ. με τη Θεωρημένη Απόφαση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. Δ.Β.Μ.Ν.Γ. που θα βρίσκεται στο χώρο της επιχείρησής του.

Η Πρακτική άσκηση ξεκινά την 1η ή 15η κάθε μήνα. Η επαφή εργοδότη, Σπουδαστή και  υπεύθυνου του  Ι.Ι.Ε.Κ. θα είναι σε διαρκή βάση μέχρι τη συμπλήρωση της Άσκησής του σπουδαστή

 

Με την Ολοκλήρωση της Π.Α. ο Σπουδαστής/τρια προσκομίζει στο ΙΙΕΚ Δήμου Βόλου τα κάτωθι : 

α) Πραγματοποίηση 960 ωρών πρακτικής

-Έντυπο Ε3.5 Αναγγελία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης στο Π.Σ. Εργάνη - κατά προτίμηση την λήξη - (από την οποία προκύπτει η έναρξη και οι εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης για πρακτική του σπουδαστή).

-Βεβαίωση παρουσίας εργοδότη -τελευταία σελίδα Βιβλίου Π.Α.- (με τον ΑΜΕ της επιχείρησης), με το συνολικό πραγματοποιθέν πλήθος ωρών και το χρονικό διάστημα της πρακτικής με αναλυτικές ημερομηνίες. (Η βεβαίωση πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του εργοδότη)

-Λογαριασμός ασφάλισης (αναλυτική ενσήμων) από τον ΕΦΚΑ για το διάστημα πραγματοποίησης της πρακτικής (από 01.09.2021 οι κωδικοί θα είναι σύμφωνοι με την εγκύκλιο 51 της 20.09.2021 του ΕΦΚΑ).

-Σε περίπτωση μη οριστικοποιημένων ασφαλιστικών εισφορών (για το τελευταίο δίμηνο), απαραίτητη είναι η προσκόμιση βεβαίωσης ενσήμων, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη.

- Βιβλίο Π.Α. πλήρως συμπληρωμένο.

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα διαστήματα πραγματοποίησης πρακτικής, θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ταύτιση μεταξύ των δικαιολογητικών και στον ΠΗΓΑΣΟ.

β) Απαλλαγή υποχρέωσης φοίτησης της περιόδου πρακτικής (παρ.4, άρθρο 13, ν.5837/Β’/15.12.2021)

-Υπεύθυνη Δήλωση σπουδαστή, θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία ή από το gov.gr, με αίτημα απαλλαγής από τη διενέργεια πρακτικής άσκησης,  λόγω συμπλήρωσης τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών ασφάλισης σε επιχείρηση με αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα στην οποία φοιτά.

-Βεβαίωση εργοδότη (με τον ΑΜΕ της επιχείρησης), με τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης του εργαζόμενου, το σύνολο ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο εργασίας (από την οποία να προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της ειδικότητας). Σε περίπτωση αιτιολογημένης (με Υ.Δ. θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία) μη προσκόμισης βεβαίωσης εργοδότη, δύναται να προσκομίζεται βεβαίωση προϋπηρεσίας από το e-efka.

-Λογαριασμός ασφάλισης (αναλυτική ενσήμων) από τον ΕΦΚΑ για το διάστημα απασχόλησης στον ανωτέρω εργοδότη. Στο έντυπο ασφάλισης να επισημαίνονται (πχ. υπογραμμίζονται) οι εγγραφές που προσμετρούνται στην απαλλαγή.

- Έντυπο/α Ε 3 Αναγγελίας Λήξης Εργασίας ή Οικειοθελούς Αποχώρησης  

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα διαστήματα απασχόλησης, θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ταύτιση μεταξύ των δικαιολογητικών.

 

Στην περίπτωση των Αυτοαπασχολούμενων / Ελεύθερων Επαγγελματιών:

-Υπεύθυνη Δήλωση σπουδαστή, θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία ή από το gov.gr, με αίτημα απαλλαγής από τη διενέργεια πρακτικής άσκησης,  λόγω συμπλήρωσης τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών ασφάλισης σε επιχείρηση με αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα στην οποία φοιτά.

-Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία από την αρμόδια ΔΟΥ.

-Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ν.4611/2019) από ΕΦΚΑ (μη ύπαρξης οφειλών).

-Συνοπτικό Ιστορικό Ασφάλισης από ΕΦΚΑ.

Για αναλυτικότερη ενημέρωση για τη διαδικασία διαχείρισης της Π.Α. κάντε λήψη στο αρχείο, Οδηγίες Π.Α.  καθώς και στο Power Point  ή επικοινωνήστε, στο τηλ.: 2421056446 ή το email: practice.diek@gmail.com, υπεύθυνη :Όλγα Οικονόμου.

Το παρόν μήνυμα καθώς και τα συνημμένα αρχεία είναι εμπιστευτικά και προορίζονται μόνο για τον παραλήπτη. Αν λάβατε το μήνυμα από λάθος παρακαλούμε να το διαγράψετε και να ειδοποιήσετε τον αποστολέα. Εάν διαβάζετε το παρόν μήνυμα και δεν είστε ο παραλήπτης σας γνωστοποιούμε ότι η οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή ή διάδοση, γνωστοποίηση και κοινοποίηση του σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος δεν επιτρέπεται. Η Επιχείρησή μας «ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ» επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR) και την εθνική νομοθεσία (νόμος 4624/2019) και δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή αλλοίωση ή άλλη ζημιά στα δεδομένα ή στο ηλεκτρονικό σύστημα σας, οφειλόμενη σε χρήση δεδομένων που είτε περιέχονται στο μήνυμα αυτό είτε
μεταδόθηκαν με αυτό.

Νέο Φ.Ε.Κ. Π.Α.

Εγκύκλιος 51/2021 e- ΕΦΚΑ για Ασφάλιση Π.Α. Σπουδαστών ΙΕΚ 

Οδηγός Επιδότησης Π.Α. - ΙΝΕΒΙΔΙΜ 

Αίτηση Σπουδαστή για Έναρξη Π.Α.

Βεβαίωση Εργοδότη για Έναρξη Π.Α.  

Βεβαίωση εργοδότη για λήξη Πρακτικής άσκησης

Βιβλίο Π.Α.