Follow us

Πρακτική άσκηση - Πληροφορίες για τον σπουδαστή

                                                                 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ - ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

Αγαπητοί Σπουδαστές και Απόφοιτοι,

το Δημοτικό ΙΙΕΚ Βόλου, στο πλαίσιο της καταξιωμένης και πετυχημένης πορείας που έχει στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, διατηρεί  Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας ( Γ.Ε.Α.Σ.), με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των σπουδαστών και αποφοίτων του στο κομμάτι της Πρακτικής  Άσκησης και της Επαγγελματικής τους αποκατάστασης.

Η Πρακτική Άσκηση σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. Κ5/97484/10-08-2021 Κ.Υ.Α. «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων  Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», (Αρ. Φύλλου Φ.Ε.Κ. Β’ 3938), έχει ως βασικό αντικείμενο την πρακτική εφαρμογή και συμπλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης που παρέχεται στους εκπαιδευόμενους κάνοντας τους να συμμετέχουν σε πραγματικές συνθήκες άσκησης της ειδικότητάς τους. Κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα, ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του, χωρίς να καταλαμβάνει θέση εξαρτημένης εργασίας.

Είναι  διάρκειας  960 ωρών  και οι ώρες πρακτικής ανά ημέρα καθορίζονται σε τέσσερις (4) έως οκτώ (8), πρωί ή απόγευμα, (5 ημέρες εβδομαδιαίως), ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο της ειδικότητας κατάρτισης του ασκούμενου. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου πέραν των ωρών που ορίζονται στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης νυχτερινές ώρες (22:00- 06:00).  Απαγορεύεται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης την Κυριακή και στις επίσημες αργίες.

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.ΕΚ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.5 Αναγγελία Έναρξης/ Μεταβολών πρακτικής άσκησης», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρμόδιου Υπουργείου, την έναρξη της πρακτικής άσκησης και τη λήξη αυτής για κάθε πρακτικά ασκούμενο.

Ο καταρτιζόμενος Ι.Ε.Κ., προκειμένου να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση, υπογράφει ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης με τον εργοδότη, η οποία θεωρείται από το Ι.Ε.Κ. φοίτησης.

Ο πρακτικά ασκούμενος μπορεί να λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ή, όπως αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή αναλογικά εάν η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής είναι μικρότερη των οκτώ (8) ωρών.

Σε περίπτωση μη δυνατότητας χρηματοδότησης της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, δεν υφίσταται η υποχρέωση αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, παρά μόνο η υποχρέωση του εργοδότη να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές της παρ. 2.

Ο πρακτικά ασκούμενος οφείλει:
1. Να τηρεί τους όρους υγείας και ασφάλειας εργασίας του εργοδότη,
2. να τηρεί το ημερήσιο ωράριο της πρακτικής άσκησης, όπως ορίζεται στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης,
3. να σέβεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του εργοδότη,
4. να συνεργάζεται αρμονικά με τα στελέχη του εργοδότη.
Λοιπές υποχρεώσεις πρακτικά ασκούμενου δύναται να εξειδικεύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. και στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, ο Εργοδότης σε κάθε έλεγχο από ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας κ.τ.λ. με τη Θεωρημένη Απόφαση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. Δ.Β.Μ.Ν.Γ. που θα βρίσκεται στο χώρο της επιχείρησής του.

Η Πρακτική άσκηση ξεκινά την 1η ή 15η κάθε μήνα. Η επαφή εργοδότη και  υπεύθυνου του  Ι.Ι.Ε.Κ. θα είναι σε διαρκή βάση μέχρι τη συμπλήρωση της Άσκησής του σπουδαστή

Για να ενημερωθείς αναλυτικότερα για τη διαδικασία διαχείρισης της Π.Α. κάνε λήψη στο αρχείο, Οδηγίες Π.Α.  καθώς και στο Power Point  ή επικοινώνησε, στο τηλ.: 2421056446 ή το mail: practice.diek@gmail.com, υπεύθυνη :Όλγα Οικονόμου.

Νέο Φ.Ε.Κ. Π.Α.

Εγκύκλιος 51/2021 e- ΕΦΚΑ για Ασφάλιση Π.Α. Σπουδαστών ΙΕΚ 

Οδηγίες διαχείρησης Π.Α. 

Αίτηση Σπουδαστή για Έναρξη Π.Α.    

Βεβαίωση Εργοδότη για Έναρξη Π.Α.  

Βεβαίωση εργοδότη για λήξη Πρακτικής άσκησης

Βιβλίο Π.Α.